Dokumenty

Ostatné dokumenty
doc Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
doc Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Klieština
doc Štatút obce Klieština
docx PHSR obce Klieština
pdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klieština na roky 2015-2020
pdf Splnenie informačnej povinnosti Voľby
pdf Informačná povinnosť - ZSČ
pdf Informačná povinnosť
pdf Zásady odmeňovania poslancov v obci Klieština
pdf Program rozvoja obce Klieština na roky 2021 - 2027.
pdf Komunitný plán sociálnych služieb obce Klieština na roky 2021 - 2030.
VZN
doc VZN č. 4/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady
doc č. 1/2010 obce o vylepovaní plagátov v obci Klieština
doc VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Klieština č. 1/2014
doc VZN č. 2/2012 o podmienkach držania a vodenia psov
doc Všeobecno-záväzné nariadenia obce Klieština č. 3/2012 o verejnom poriadku obce Klieština
doc VZN obce Klieština č. 2/2014 zo dňa 12.11.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
doc Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
doc Dodatok č. 1 k Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
doc Dodatok č. 1 k VZN obce Klieština o likvidácii a nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Klieština a o zmene a doplnení VZN č. 1/91 o miestnych poplatkoch č. 3/2001
doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klieština
doc Dodatok č. 2 k Všeobecne-záväzné nariadenie č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Klieština
doc Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2018 o organizácii referenda
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština o poskytovaní sociálnych služieb
pdf Dodatok č. 3 k VZN obce Klieština č. 3/2014 zo dňa 10.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klieština
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klieština č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Klieština
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klieština č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Klieština
pdf Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klieština č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Klieština.
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Klieština č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Klieština.
pdf Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klieština č. 1/2021 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Klieština.