Informácie pre občanov

Názov novej skupiny
Rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
docx Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2019
docx Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
docx Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pptx Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
doc Zoznam kandidátov na prezidenta SR vo voľbách prezidenta SR dňa 16.3.2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
docm Povinnosti občana pri čipovaní psov
doc Postup pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 1 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 2 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
pdf Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
pdf TAXANA plagát - výzva na podávanie žiadostí eKasa.
docx Oznámenie o povinnosti online napojenia pokladníc na Finančnú správu.
pdf Zvýšme úroveň triedenia odpadu v našej obci
pdf E-mailová adresa obce na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Klieština, ktorý sa v čase volieb do NR SR v roku 2020 bude zdržiavať mimo územia SR
pdf Informácie k voľbe poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb do NR SR v roku 2020 sa budú zdržiavať mimo jej územia
pdf Upozornenie OR HaZZ v Považskej Bystrici na povinnosť čistenia a kontroly komínov
pdf Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR v roku 2020
pdf Informácie pre voliča pre voľby do NR SR dňa 29.2.2020 - právo voliť a právo byť volený
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR v roku 2020
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020
pdf Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR v roku 2020
pdf E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
pdf Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt Hasičská garáž Klieština - plagát
Informácie pre občanov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Pošta Dolná Mariková
jpg Informačný leták - separovanie odpadu
doc Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
doc Informácie pre voliča - komunálne voľby 2018
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pdf Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasedujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Klieština
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština
docx Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu Hasičskej garáže
pdf Upozornenie
doc Rozvoz chleba-zimné obdobie
doc Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Klieština
pdf Rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov na dom smútku v Klieštine
doc Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu nového domu smútku
pdf Nový dom smútku v Klieštine
Rok 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2020
pdf E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
jpg Pomôžme 6 ročnému dievčatku z našej obce s diagnostikovaným onkologickým ochorením – neuroblastóm ľavej obličky a nadobličky s metastázou za ľavým očkom a na chrbátiku pri stavci.
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 21.2.2020
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019
doc Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
pdf Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (COVID 19)
pdf Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia (COVID 19)
pdf Uznesenie Vlády SR č. 11 z 11.3.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 od 06.00 hod.
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zo dňa 9.3.2020
pdf Informácie pre občanov ku COVID-19 spracovaný odborníkmi pracujúcimi v diagnostických laboratóriách v Bratislave dňa 11.3.2020
pdf Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 týkajúce sa klientských centier na Okresných úradoch
PDF Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok s účinnosťou od 16.3.2020
pdf Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 16.3.2020
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 115 z 18.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinné od 19.3.2020 od 06.00 hod.
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR z 18.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 (piata aktualizácia)
pdf Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici na zákaz vypaľovania porastov, bylín, drevín a biologického odpadu.
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2733/2020 z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2778/2020 z 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
pdf Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020 o uzatvorení maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 č. OE/791/86973/2020 zo dňa 30.3.2020 (šiesta aktualizácia)
png Povedzme STOP podvodníkom - informačný leták Odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR vydaný v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19
pdf Pokyn starostu Obce Klieština č. 1/2020 k preventívnym opatreniam a minimalizovaniu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
pdf Uznesenie Vlády SR č. 207 zo 6.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 233 zo 16.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s účinnosťou od 18.4.2020
pdf Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
pdf ZASTAVME NÁSILIE aj v čase izolácie - informačný leták Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch
pdf Využite možnosť bezplatnej donáškovej služby liekov a zdravotných pomôcok až domov v rámci prijímaných opatrení na minimalizovanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 - každý PIATOK
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 15.5.2020
doc Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
pdf Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu od 00.00 hod. dňa 14.06.2020 a Uznesenie vlády SR č. 366 z 10.06.2020.
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 14.8.2020
docx Informácie pre občanov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v rokoch 2020 až 2021.
doc Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 11.8.2020 od 13.00 hod. do odvolania
doc Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 25.8.2020 08:00 hod.
docx Všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2020-2021 - tlačová správa za Trenčiansky kraj
pdf Uznesenie Vlády SR č. 587 z 30.9.2020 o vyhlásení núdzového stavu na postihnutom území SR dňom 1.10.2020 na obdobie 45 dní
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020 pri ohrození verejného zdravia účinné od 1.10.2020
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020 účinné od 1.10.2020
pdf Odporúčanie hasičov počas vykurovacej sezóny
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 z 30.09.2020 s účinnosťou od 1.10.2020
pdf Výzva Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Púchove v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 s účinnosťou od 15.10.2020 od 06.00 hod.
odt Oznam pre občanov k sláveniu verejných svätých omší vo Farnosti Dolná Mariková počas pandémie COVID-19 s účinnosťou od 15.10.2020
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 23.10.2020
DOCX Všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2020-2021 - tlačová správa za Trenčiansky kraj z 19.10.2020
pdf Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
pdf Aktuálne opatrenia vlády SR platné od 24.10.2020
pdf Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA
pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 19.11.2020 07:30 do 19.11.2020 20:30
pdf Oznámenie zmeny v autobusovom spojení platnom od 30.10.2020
pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
pdf Celoplošné testovanie v obci Klieština na COVID-19 dňa 8.11.2020 - II. kolo
pdf Uznesenie Vlády SR č. 704 zo 4.11.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
pdf Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
docx Oznam pre občanov k sláveniu svätých omší vo Farnosti Dolná Mariková s účinnosťou od 16.11.2020
pdf Celoplošné testovanie občanov v obci Klieština na COVID-19 - poďakovanie
pdf Celoplošné testovanie obyvateľov v obci KLIEŠTINA III. kolo
pdf Informačný leták Hasičského a záchranného zboru o ochrane pred požiarmi v čase Vianoc a novoročných sviatkov.
pdf Informačný leták Hasičského a záchranného zboru pri používaní zábavnej pyrotechniky v čase Vianoc a novoročných sviatkov.
pdf Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Klieština z dôvodu hodného osobitného zretaľa
pdf Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 18.12.2020
pdf Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 10.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov,Ilava.
pdf Tlačová správa Stredoslovenskej distribučnej a.s. o možnosti vybavenia elektrickej prípojky prostredníctvom novej online služby.
jpg Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 17.12.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava s účinnosťou od 19.12.2020.
pdf Uznesenie vlády SR č. 807 z 29.12.2020 o predĺžení trvania núdzového stavu na celom území SR, ktoré končí uplynutím 10.1.2021.
pdf Uznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020 o prijatých opatreniach účinných od 1.1.2021 a končiacich uplynutím 24.1.2021.
Názov novej skupiny
Rok 2021
pdf Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2021
pdf Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2021
pdf Dobrovoľný dotazník pre obyvateľov obce Klieština k vypracovaniu Programu rozvoja obce Klieština na roky 2021-2027, ktorý môžu občania po vyplnení do 22.2.2021 doručiť (osobne, poštou, elektronicky) na obecný úrad v Klieštine.
pdf Celoplošné testovanie obyvateľov obce Klieština dňa 23.01.2021
pdf Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17.1.2021 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s účinnosťou od 27.1.2021 a končiacim uplynutím dňa 7.2.2021
pdf Vyhláška Úradu VZ SR č. 13/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí a Vyhláška ÚVZ SR č. 14/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
pdf Informačné linky k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
pdf Informácie k elektronickému sčítaniu obyvateľov v období od 15.2.2021 do 31.3.2021
pdf Testovanie rodičov detí navštevujúcich MŠ, 1. stupeň ZŠ a študentov posledných (končiacich) ročníkov stredných škôl z obcí Marikovskej doliny dňa 06.02.2021 v Kultúrnom dome v Dolnej Marikovej
pdf Uznesenie vlády SR č. 77 z 5.2.2021 o predĺžení trvania núdzového stavu na území SR na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8.2.2021, ktoré končí uplynutím 19.3.2021.
pdf Uznesenie vlády SR č. 78 z 5.2.2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.
pdf Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 41, 42, 45 a 47, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia účinné od 8.2.2021.
pdf Informácia o otvorených odberových miestach - testovanie Covid-19 s uvedením času otvorenia v meste Považská Bystrica od 08.02.2021
pdf Informácia o dátumoch a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach v okrese Považská Bystrica v dňoch 12.02.2021 - 13.02.2021
pdf Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 19.02.-20.02.2021.
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Klieština za rok 2020.
pdf Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 26.02.2021.
pdf Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 26.02.2021 - 27.02.2021
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 05.03.2021 - 06.03.2021.
pdf Informácie pre občanov - Čo robiť v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na COVID-19.
pdf Vyhlášky Úradu VZ SR č. 97/2021, 98/2021 a 99/2021, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 08.03.2021.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28.2.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 3.3.2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.3.2021.
pdf Oznámenie o zmene výšky poplatku za káblovú televíziu od 01.04.2021.
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 12.03.2021 a 13.03.2021
png Informácie pre občanov - informačné kancelárie pre pomoc obetiam trestných činov
png Informácie pre občanov - pomoc obetiam trestných činov
docx Informácie pre občanov - kontakty na informačnú kanceláriu v Trenčíne pre obete trestných činov
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 19.03.2021 a 20.03.2021
pdf Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
pdf Informácia pre občanov - Čo robiť aby nevznikol v lese požiar
pdf Chráňme lesy pred požiarom - plagát z OR HaZZ v Považskej Bystrici
pdf Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17.3.2021 o obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20.3.2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28.4.2021
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 26.03.2021 a 27.03.2021.
pdf Vyhlášky Úradu VZ SR z 19.03.2021, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia č. 132/2021 s účinnosťou od 20.03.2021 a č. 130/2021, 131/2021, 133/2021 s účinnosťou od 22.03.2021.
pdf Informácia o miestach a časoch testovania na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 01.04.2021 - 03.04.2021
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 08.04.2021 - 10.04.2021
pdf Vyhláška RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. 158 zo dňa 08.04.2021, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 15.04.2021 - 17.04.2021.
pdf Výzva RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území miest a obcí okresov PB, PU, IL.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 203 zo 16.4.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
pdf Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 22.04.2021 - 24.04.2021.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 175 účinná od 19.4.2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 176 účinná od 19.4.2021 k povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 186 účinná od 19.4.2021 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 187 účinná od 19.4.2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
pdf Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 29.04.2021 - 01.05.2021.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 215 z 26.04.2021 o predĺžení núdzového stavu od 29.04.2021 do 28.05.2021.
pdf Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 11.05.2021
pdf Informácia o dátumoch a časoch testovania občanov na ochorenie COVID-19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 06.05.2021 a 07.05.2021.
pdf Informácia o miestach a časoch testovania občanov na ochorenie Covid 19 v obciach Marikovskej doliny v dňoch 13.05.2021 a 14 05.2021.
pdf Upozornenie Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Považská Bystrica pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
pdf Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci Klieština v roku 2021.
pdf Zoznam Mobilných odberových miest v okrese Považská Bystrica
pdf Štatistický úrad SR - zisťovanie EU SILC od 12.05.2021 do 31.07.2021.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 260 zo 14.05.2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu uplynutím 14.05.2021.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 206/2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinná od 17.05.2021.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 207/2021 k obmedzeniu prevádzok, účinná od 17.05.2021.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 208/2021 k obmedzeniam hromadných podujatí, účinná od 17.05.2021.
pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 204/2021 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinná od 10.05.2021.
pdf Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce
pdf Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027".
pdf OZNAM k budovaniu optickej siete v obci Klieština a pripájaniu jednotlivých domov na optickú sieť.
pdf Informačný list Slovak Telekom. a.s. k budovaniu optickej siete v obci Klieština a pripájaniu jednotlivých domov na optickú sieť.
pdf Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete - optická sieť v obci Klieština.
pdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 21.6.2021 od 12.00 hod. do odvolania.
pdf Dôležité oznámenie pre vlastníkov lesných pozemkov k zverejneným výzvam podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. na úradných tabuliach obcí.
pdf Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Klieština dňa 04.08.2021
pdf Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 02.08.2021 12:00 hod.
pdf Mimoriadne núdzové opatrenia vydané hlavným veterinárnym lekárom, ústredným riaditeľom ŠVPS SR profesorom MVDr. Jozefom Bírešom v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania.
png Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre svadby, kary, oslavy či večierky.
png Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre hromadné podujatia.
png Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre reštaurácie, kaviarne a bary.
png Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre fitness centrá.
png Všeobecné obmedzenia kapacity podľa COVID Automatu platné od 16.08.2021 pre prekrytie horných dýchacích ciest.
pdf Upozornenie združenia NIMNICA na pohyb po novej komunikácii na bývalom železničnom telese medzi mestskou časťou Nosice a mestskou časťou Dolný Milochov.
pdf Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného majetku obce Klieština do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
pdf Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za 37. týždeň - zdroj RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici