Informácie pre občanov

Názov novej skupiny
Rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
docx Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR rok 2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2019
docx Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
docx Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pptx Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2018
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
doc Zoznam kandidátov na prezidenta SR vo voľbách prezidenta SR dňa 16.3.2019
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
docm Povinnosti občana pri čipovaní psov
doc Postup pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 1 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
pdf Vzor č. 2 k postupu pri úhrade za čipovanie psa
doc E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
pdf Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
pdf Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
pdf TAXANA plagát - výzva na podávanie žiadostí eKasa.
docx Oznámenie o povinnosti online napojenia pokladníc na Finančnú správu.
pdf Zvýšme úroveň triedenia odpadu v našej obci
pdf E-mailová adresa obce na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Klieština, ktorý sa v čase volieb do NR SR v roku 2020 bude zdržiavať mimo územia SR
pdf Informácie k voľbe poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb do NR SR v roku 2020 sa budú zdržiavať mimo jej územia
pdf Upozornenie OR HaZZ v Považskej Bystrici na povinnosť čistenia a kontroly komínov
pdf Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR v roku 2020
pdf Informácie pre voliča pre voľby do NR SR dňa 29.2.2020 - právo voliť a právo byť volený
pdf Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR v roku 2020
pdf Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020
pdf Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do NR SR v roku 2020
pdf E-mailová adresa obce na elektronické doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
pdf Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt Hasičská garáž Klieština - plagát
Informácie pre občanov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Pošta Dolná Mariková
jpg Informačný leták - separovanie odpadu
doc Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
doc Informácie pre voliča - komunálne voľby 2018
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pdf Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasedujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
pdf Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Klieština
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klieština
docx Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu Hasičskej garáže
pdf Upozornenie
doc Rozvoz chleba-zimné obdobie
doc Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Klieština
pdf Rozhodnutie o získaní finančných prostriedkov na dom smútku v Klieštine
doc Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na výstavbu nového domu smútku
pdf Nový dom smútku v Klieštine
Rok 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Klieština v roku 2020
pdf E-mailová adresa obce na elektronické doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
jpg Pomôžme 6 ročnému dievčatku z našej obce s diagnostikovaným onkologickým ochorením – neuroblastóm ľavej obličky a nadobličky s metastázou za ľavým očkom a na chrbátiku pri stavci.
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 21.2.2020
pdf Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2019
doc Plán kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
pdf Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (COVID 19)
pdf Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia (COVID 19)
pdf Uznesenie Vlády SR č. 11 z 11.3.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky dňa 12.3.2020 od 06.00 hod.
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe zo dňa 9.3.2020
pdf Informácie pre občanov ku COVID-19 spracovaný odborníkmi pracujúcimi v diagnostických laboratóriách v Bratislave dňa 11.3.2020
pdf Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 týkajúce sa klientských centier na Okresných úradoch
PDF Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok s účinnosťou od 16.3.2020
pdf Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok zo dňa 16.3.2020
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Infografiky z MZ SR pre COVID-19, ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, prípadne ako konať v prípade podozrenia nákazy.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 115 z 18.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinné od 19.3.2020 od 06.00 hod.
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR z 18.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 (piata aktualizácia)
pdf Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici na zákaz vypaľovania porastov, bylín, drevín a biologického odpadu.
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2733/2020 z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2778/2020 z 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR z 24.3.2020 o uzatvorení prevádzok pre každú nedeľu
pdf Uznesenie Vlády SR č. 169 z 27.3.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020 o uzatvorení maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 č. OE/791/86973/2020 zo dňa 30.3.2020 (šiesta aktualizácia)
png Povedzme STOP podvodníkom - informačný leták Odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR vydaný v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19
pdf Pokyn starostu Obce Klieština č. 1/2020 k preventívnym opatreniam a minimalizovaniu šírenia prenosného ochorenia COVID-19
pdf Uznesenie Vlády SR č. 207 zo 6.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.
pdf Uznesenie Vlády SR č. 233 zo 16.4.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. s účinnosťou od 18.4.2020
pdf Povinnosť vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
pdf ZASTAVME NÁSILIE aj v čase izolácie - informačný leták Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a Národného koordinačného centra pre riešenie problematiky násilia na deťoch
pdf Využite možnosť bezplatnej donáškovej služby liekov a zdravotných pomôcok až domov v rámci prijímaných opatrení na minimalizovanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 - každý PIATOK
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 15.5.2020
doc Zmena plánu kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou v roku 2020
pdf Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu od 00.00 hod. dňa 14.06.2020 a Uznesenie vlády SR č. 366 z 10.06.2020.
doc Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Klieština dňa 14.8.2020
docx Informácie pre občanov k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v rokoch 2020 až 2021.
doc Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 11.8.2020 od 13.00 hod. do odvolania
doc Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 25.8.2020 08:00 hod.
docx Všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2020-2021 - tlačová správa za Trenčiansky kraj