Zadávanie zákaziek

Rok 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Spevnené plochy a úpravy terénu I. etapa - Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine
Rok 2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština
xls Výkaz, výmer - rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu v k. ú. Klieština
rok 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia miestnych komunikácii
pdf Výzva na predkladanie ponúk - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
docx Zmluva o dielo - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
rar Výkaz, výmer - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
rar Projektová dokumentácia - Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
pdf Výzva na predkladanie ponúk-Technické služby v obci Klieština
doc Návrh zmluvy-Technické služby v obci Klieština
xlsx Výkaz pre nacenenie - Technické služby v obci Klieština
rok 2016
pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pdf Zápisnica o vyhodnotení prieskumu trhu - Manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
pdf Oznámenie výsledku výberového konania
pdf Podklady k spracovaniu cenovej ponuky - projektové práce na dom smútku
pdf Zápisnica - projektové práce na vypracovanie projektovej dokumentácie na dom smútku
pdf Oznámenie výsledku výberového konania - projektové práce na dom smútku