Zmluvy

2018
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s.
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
pdf Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon funkcie zodpovednej osoby
pdf Zmluva o výkone štatutárneho auditu - APX, k. s.
pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov
pdf Dohoda o spolupráci - Stedoslovenská distribučná, a.s.
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o úvere č. 15/012/09- Dexia Komunál univerzálny úver
pdf Zmluva o dielo-rekonštrukcia miestnej komunikácie a priepustu
pdf Zmluva o dielo - Hasičský a záchranný zbor
pdf Kúpna zmluva - Ing. Andrej Dubec
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - Hasičská garáž
pdf Zmluva o zabezpečení autobusového spojenia
pdf Dodatok k zmluve o predĺženie platnosti zmluvy-Telekom a.s. pevná linka
pdf Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie
2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva na údržbu káblového distribučného systému v obci Klieština
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2010 zo dňa 3.6.2010 o separovanom zbere
pdf Dohoda číslo 11/§52/2017 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
pdf Zmluva o dielo na rekonštrukciu miestnych komunikácii v k. ú. Klieština
pdf Zmluva - pasportizácia hrobových miest
pdf Zmluva o úvere - Prima Banka Slovensko a. s.
pdf Zmluva o dielo-Klieština-Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia-prestavba
pdf Zmluva - Technické služby v obci Klieština
rok 2015, 2016
PDF Zmluva-DataCentrum
PDF Zmluva so SSE Žilina - VO
PDF Zmluva so SSE Žilina - Obecný úrad
PDF Zmluva so SSE Žilina-prípojka na cintorín
pdf Zmluva - Miloš Čálik, Klieština 49
pdf Zmluva - vývoz komunálneho odpadu
pdf Dodatok č. 1. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
pdf Dodatok č. 2. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
pdf Dodatok č. 3. k Zmluve na vývoz kom. odpadu z 13.12.2011
pdf Zmluva na zneškodnenie komun. odpadu - Chudovský a. s
doc Klieština - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
pdf Zmluva o auditorskom overení č. 29/2016
pdf Zmluva o spoluprácii pri zbere použitého šatstva
pdf Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
pdf Dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 15/012/09 zo dňa 09.06.2009
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Zámenná zmluva na pozemok medzi obcou Klieština a p. Ľubomírom Ištokom, Klieština 30
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Dodatok k úverovej zmluve
jpg Dodatok k úverovej zmluve č. 1
pdf Nájomná zmluva - Miroslav Ištok
pdf Nájomná zmluva - Ivana Ištoková
pdf Nájomná zmluva - Jozef Balážik
pdf Nájomná zmluva - Pavol Koštialik
pdf Nájomná zmluva - Gašpar Bačík
pdf Nájomná zmluva - Renáta Kušnieriková
pdf Nájomná zmluva - Patrik Kušnierik
pdf Nájomná zmluva - Lukáš Kušnierik
pdf Nájomná zmluva - Jozef Kušnierik
pdf Nájomná zmluva - Anna Kocmaníková
pdf Nájomná zmluva - Hybnárová Mária
pdf Nájomná zmluva - Augustín Ištok
pdf Nájomná zmluva - Margita Galovičová
pdf Nájomná zmluva - Milan Balážik
pdf Nájomná zmluva - Jozef Kožúrik
pdf Nájomná zmluva - Pavol Katuninec
pdf Nájomná zmluva - Mária Chmulíková
pdf Nájomná zmluva - Mária Kucejová
pdf Nájomná zmluva - Sidónia Martečíková
pdf Nájomná zmluva - Miroslav Ištok
pdf Nájomná zmluva - Florian Galus
pdf Nájomná zmluva - Eva Kondrková
pdf Nájomná zmluva - Alena Bačíková
pdf Nájomná zmluva - Jana Ištoková
pdf Nájomná zmluva Milan Chodúr
pdf Nájomná zmluva - Ľudmila Babiarová
pdf Zámenná zmluva - Daniel Randa
pdf Zmluva o výpožičke - dodatok Lesy SR
pdf Zmluva o výpožička - Lesy SR
PDF Zmluva o dielo č.1/2011
pdf Zmluva o dovávke a distribúcii elektrickej energie Obec Klieština
pdf Dodávka a distribúcia elektrickej energie- verejné osvetlenie
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
pdf Úverová zmluva č. 110621-2013
pdf Zmluva o dielo - Elmilk Vráble
pdf Zmluva o poskytovaní služie v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
doc Dohoda
doc Zmluva o bežnom účte- dotačný účet
doc Obec Klieština - CEB
PDF Zmluva o dielo - Intersystem
PDF Zmluva o dielo - Profi Poľno
PDF Dodatok k zmluve č. 1 o NFP
2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220036
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.6.2016 s NATUR-PACK a.s.
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220036
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
pdf Dohoda číslo 19/11/52A/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
pdf Dohoda číslo 19/11/054/21 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART"
pdf Dohoda č. 1/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva č. 149 206 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
pdf Dohoda číslo 19/11/50J/11 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50J
pdf Dohoda č. 2/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - Belakustik
pdf Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 19/A/2019
pdf Zmluva č. 2019/0475 o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK
pdf Zmluva o výpožičke hasičského automobilu IVECO CAS 15 č. KRHZ-TN-186-038/2019
pdf Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914225 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
pdf Dohoda č. 19/11/012/41 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Dohoda č. 19/11/010/45 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Dohoda č. 3/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Dohoda č. 4/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Dohoda č. 5/2019 o dobrovoľníckej činnosti podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.6.2016 s NATUR-PACK a.s.
pdf Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
pdf Zmluva č. 1420 120 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaa
pdf Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 20/A/2020 - APX, k.s
pdf Dodatok k zmluve so Slovak Telekom a.s. o poskytovaní verejných telefónnych služieb - predĺženie platnosti zmluvy pevná linka
pdf Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s Enviropol SK s.r.o.
pdf Dohoda č. 20/11/054/156 uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov