Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m a podzemné stavby , ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.
Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky , v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doklady

Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)

Doklad , ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
Súhlas vlastníkov susediacich pozemkov
Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
Jednoduchý technický opis stavby
Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby, stavebného dozoru (tlačivo)

Doba vybavenia
Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
Poplatok – 10, 00 EUR

Stavebný dozor
Osoba vykonávajúca stavebný dozor
a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka
b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby , za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenie,
c/ vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru , bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

 Ohlásenie drobnej stavby

Technická správa pre ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o stavebné povolenie